آشوری در دانشنامه سیاسی خود معتقد است که کودتا در کشورهایی رخ می دهد که دارای نظام سیاسی قوی نبوده و ارتش با استفاده از این خلا با قدرت نظامی خود به شکلی سازمان یافته به عنوان عامل تعیین کننده ای وارد عرصه سیاسی آن کشور می شود. ارتش در کودتا با قطع کردن شریان اصلی نظام سیاسی حاکم برکشور ؛ وسپس دفن کالبد بی جان آن یکه تاز میدان سیاسی کشور میشود.((آنچه در مصر رخ داد کودتایی علیه مشروعیت و قانون است ،زیرا مرسی توسط مردم انتخاب شده بود.))